OBCHODNÉ PODMIENKY

Veľkoobchod

I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Všeobecné obchodné podmienky popisujú obchodnú spoluprácu medzi kupujúcim a predávajúcim, ktorým je Naturea, s.r.o.. Obchodné podmienky sú k dispozícii na internetových stránkach www.naturea.sk, vo veľkoobchodnom cenníku a zároveň aj v sídle predávajúceho na kontaktnej adrese a v trvalkovej škôlke.

II. KONTAKTNÉ ÚDAJE

Trvalková škôlka (odberné miesto):

 • Naturea, s.r.o., Veselé pri Piešťanoch
 • Telefón: +421 948 837 835
 • E-mail pre všeobecné informácie: info(zavináč)naturea.sk
 • E-mail pre objednávky a dopyty: predaj(zavináč)naturea.sk

Korešpondenčná a fakturačná adresa:

 • Naturea, s.r.o., Vodárenská 4606/88, 921 01 Piešťany
 • IČO: 47 856 441
 • IČ DPH: SK2024172876

III. PODMIENKY REGISTRÁCIE DO VEĽKOOBCHODU

III.I Záhradnícke firmy

 • registrujeme iba záhradnícke firmy s podnikateľskou činnosťou v odbore záhradníctvo - overujeme v registroch
  • (záhradné centrum, realizácie záhrad, záhradná architektúra)
 • pre registráciu je potrebný prvý nákup v minimálnej hodnote 100 € bez DPH

Na registráciu do veľkoobchodu je potrebné poskytnúť spoločnosti Naturea, s.r.o. kópiu živnostenského listu a údaje o firme: Obchodný názov kupujúceho, sídlo, IČO,  DIČ (IČ DPH), meno a telefonický kontakt na zodpovednú osobu, typ prevádzky a e-mail. Registrácia je možná osobne pred prvým nákupom. Tieto údaje budú použité výlučne na fakturáciu tovaru a kontaktovanie odberateľa. 

 

III.II Obce, štátne inštitúcie, správa verejnej zelene a pod.

Na registráciu do veľkoobchodu je potrebné poskytnúť spoločnosti Naturea, s.r.o. názov inštitúcie, fakturačné údaje, meno, e-mail a telefonický kontakt na zodpovednú osobu.

 

III.III Firmy bez záhradníckej činnosti v predmete podnikania

 • Firmy bez záhradníckej činnosti nakupujú bez registrácie
 • Predaj prebieha formou vyzdvihnutia objednávky, bez prístupu na pestovateľskú plochu, ktorá je určená iba pre registrované záhradnícke firmy.
 • Firmám bude poskytnutá zľava 20% z maloobchodného cenníka (zverejneného na našom webe).
 • Platba je možná v hotovosti alebo kartou. Ako doklad bude vystavená faktúra na firmu.

 

IV. ZÁKAZNÍCKA KARTA

Po registrácii zákazník obdrží zákaznícku kartu. Nákup za veľkoobchodné ceny bude umožnený zákazníkovi iba po predložení zákazníckej karty. Táto karta je prenosná na spolupracovníkov a zamestnancov zákazníka a oprávňuje ich nakupovať tovar na firmu zákazníka. Zákazníkovi bez predloženia zákazníckej karty budú účtované maloobchodné ceny. Po strate alebo odcudzení karty je potrebné túto skutočnosť neodkladne nahlásiť spoločnosti Naturea, s.r.o., aby nedošlo k zneužitiu karty, napr. nákupom tovaru na firmu zákazníka neoprávnenou osobou.

 

V. OBDOBIE PREDAJA

 • Predajná sezóna začína od marca (podľa počasia) a trvá do prvého zamrznutia pôdy (zvyčajne do decembra).

 

VI. OBJEDNÁVANIE TOVARU

 • Rastliny si môže kupujúci vybrať a zakúpiť osobne v priestoroch škôlky, alebo vopred objednať.
 • O dostupnosti rastlín je možné informovať sa prostredníctvom e-mailu.
 • Objednávky pre osobný odber je potrebné doručiť a vzájomne potvrdiť min. 1-2 pracovné dni pred termínom odberu.
 • Objednávky sú pri predaji vybavované prednostne a v došlom poradí.
 • Rastliny nie je možné rezervovať.
 • Objednávka musí obsahovať obchodný názov kupujúceho, sídlo, IČO, DIČ (IČ DPH), meno a telefonický kontakt na zodpovednú osobu, prípadne miesto a požadovaný spôsob dodania. Okrem toho je potrebné presne špecifikovať názov tovaru, názov a kultivar rastliny, veľkosť kontajnera, počet kusov, prípadne iné náhradné druhy.
 • Objednávka musí byť doručená v písomnej forme (postačuje e-mail).
 • Predávajúci na základe objednávky dohodne s kupujúcim platobné podmienky, termín a spôsob dodania/prevzatia tovaru, prípadne ďalšie podmienky.
 • Pokiaľ kupujúci a predávajúci obojstranne nepotvrdia objednávku ako záväznú, je táto objednávka nezáväzná a pre predávajúceho z nej nevyplývajú žiadne práva a povinnosti.

VII. DOPESTOVANIE RASTLÍN NA ZÁKAZKU

 • Na zákazku pestujeme rastliny pre strešné záhrady. Po potvrdení záväznej objednávky je potrebné uhradiť zálohu vo výške min. 50% z celkovej ceny objednávky. Dopestovanie trvá 2-3 mesiace po prijatí zálohy. Rastliny budú dodané ihneď po dopestovaní do predajnej veľkosti (ďalej len expedičný termín).
 • Pokiaľ si zákazník neprevezme rastliny v expedičnom termíne, neručíme za ďalšie pestovanie rastlín v našej škôlke ani následne u zákazníka. Taktiež neručíme za prípadné škody spôsobené nedodržaním expedičného termínu zo strany zákazníka. Rastliny po dorastení do predajnej veľkosti nie je možné ďalej dlhodobo skladovať bez zmien na ich veľkosti či kvalite.
 • Expedičný termín pre rastliny je závislý od vonkajšej teploty ovzdušia.

 

VIII. CENA TOVARU

 • Cena za tovar pre záhradnícke firmy je účtovaná, ak nie je dohodnuté inak, podľa veľkoobchodného cenníka platného v deň objednania tovaru.
 • Vo veľkoobchodnom cenníku sú ceny uvedené bez DPH.
 • Cenové ponuky potvrdené ku koncu kalendárneho roka (s odberom v nasledujúcom kalendárnom roku) sú platné iba do vypredania zásob. Po ich vypredaní v novom kalendárnom roku budú účtované ceny nových rastlín podľa aktuálneho cenníka.
 • Ceny sú platné pre odber tovaru vo Veselom pri Piešťanoch, ak sa nedohodne inak.
 • Zmena cenníkových cien počas sezóny vyhradená.
 • V cene nie je zahrnutá cena plastovej etikety, prepravky a doprava k zákazníkovi.

IX. MINIMÁLNY ODBER

IX.I  Osobný nákup:

 • Minimálny odber z jedného kultivaru je 12 ks rastlín jednej veľkosti K9-K 1 liter.
 • Minimálny odber pre Skalničkový mix 10 pack je 4 ks.
 • Pri odbere menšom ako je minimálny odber bude počítaná prirážka 0,10 €/ks bez DPH.

IX.II  Dovoz tovaru: 

Pre záhradníctva je potrebné dodržať minimálny odber po ucelených prepravkách z jedného taxonu (kultivaru).

Podmienky rozvozu viď. odsek X.II a X.IV

X. DODACIE PODMIENKY

X.I  Osobný odber:

 • Objednaný tovar je možné prevziať osobne v trvalkovej škôlke vo Veselom pri Piešťanoch.
 • Tovar je možné osobne zakúpiť aj bez predchádzajúcej objednávky (objednávky vybavujeme prednostne).
 • Pre osobný odber je potrebné priniesť si vlastné prepravky. Nové prepravky je možné u nás zakúpiť (do vypredania zásob).
 • Kupujúci je povinný prevziať si objednaný tovar v dohodnutom termíne a počas otváracích hodín predajcu. Pokiaľ tak neučiní, predávajúci je oprávnený s týmto tovarom ďalej disponovať, napr. predať ho ďalším zákazníkom.
 • Kupujúci si je vedomý, že pri osobnom nákupe vyberá rastliny priamo z pestovateľskej plochy (nie z predajne). Musí preto dbať o opatrnosť pri výbere rastlín. Najmä aby nedošlo k poškodeniu rastlín nesprávnou manipuláciou, aby neodtŕhal rastliny od podložia (čo by viedlo k úhynu nezakúpených rastlín) a aby pri výbere rastlín nepomiešal jednotlivé kultivary a druhy rastlín.

X.II  Dovoz tovaru:

 • Minimálny odber pre dovoz tovaru:
  • do 50 km v hodnote min. 500 € bez DPH
  • od 51 km do 100 km v hodnote min. 1000 € bez DPH
  • dovoz nad 100 km štandardne nerobíme. O tejto možnosti sa môžete u nás informovať.
 • Cena dopravy pre menšie objednávky, je 0,50 €/km bez DPH obojsmerne.

Pravidelný dovoz rastlín každý týždeň robíme na trase Piešťany-Trnava-Bratislava.

 • Kupujúcemu nevzniká automaticky žiadny nárok na dovoz tovaru. Dovoz závisí od momentálnych voľných prepravných kapacít predajcu.
 • Rastliny sú dodávané v plastových prepravkách 60x40 cm, ktoré je potrebné na mieste predaja vrátiť alebo vymeniť za rovnaký typ s rovnakou kvalitou predávajúcemu, ak sa nedohodne inak.
 • V prípade, že kupujúci požaduje nevhodný spôsob dodania rastlín s ohľadom na ich charakter, predajca na túto skutočnosť kupujúceho upozorní. Pokiaľ kupujúci naďalej trvá na nevhodnom spôsobe dodania rastlín, predajca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody vzniknuté týmto spôsobom dodania.
 • Predajca doručí tovar na vopred dohodnuté miesto (sídlo firmy, predajňu, stavbu). Predajca nezabezpečuje ďalší presun rastlín v rámci areálu firmy, prípadne stavby u zákazníka.
 • Kupujúci je povinný prevziať si objednaný tovar v dohodnutom termíne, na dohodnutom mieste a počas otváracích hodín predajcu. Pokiaľ tak neučiní, predávajúci je oprávnený s týmto tovarom ďalej disponovať, napr. predať ho ďalším zákazníkom.

X.III  Kompletizácia rastlín (príprava objednávky)

 • Kupujúci berie na vedomie, že pri kompletizácii zákazky dochádza k preskupovaniu rastlín. Skompletizované objednávky obsahujú rastliny s odlišnými pestovateľskými nárokmi, obzvlášť na zálievku a slnko. Technicky nie je možné rozdeľovať nachystanú objednávku podľa nárokov rastlín a uskladňovať ich na rôznych miestach oddelene podľa požiadaviek rastlín. Na expedičnej ploche sú preto spolu umiestnené všetky objednané rastliny s jednotnou starostlivosťou. Obzvlášť v letných mesiacoch nie je možné zalievať každú jednu rastlinu osobitne, čo je podstatný dôvod na to, aby kupujúci prevzal rastliny včas v dohodnutom termíne.

 • V prípade živelnej katastrofy, neúrody, extrémne nepriaznivého počasia (mráz, krupobitie, záplavy a pod.), výskytu chorôb a škodcov, prípadne iných nepriaznivých činiteľov spôsobených vyššou mocou, nenesie predávajúci žiadnu zodpovednosť za vybavenie objednávok ani za dodanie rastlín. 

X.IV  Počet rastlín v prepravkách

Rastliny sú expedované v prepravkách prípadne na CC vozíkoch. Do ČR expedujeme na CC vozíkoch prostredníctvom prepravnej služby.

Počet rastlín v jednej prepravke:

 • K7 - 40 ks
 • K9 - 24 ks
 • K10,5 - 20 ks
 • K 1 liter (K13 cm) - 12 ks
 • K 1,5 liter (K15 cm) - 8-9 ks
 • K 2 liter - 6 ks
 • K 3 liter - 6 ks
 • Skalničkový mix 10 pack - 4 platá

Počet rastlín na jednej podlahe CC vozíka:

 • K9 - 84 ks
 • K 10,5 - 60 ks
 • K 1 liter - 40 ks
 • Skalničkový mix 10 pack - 13 plát

XI. PLATOBNÉ PODMIENKY

 • Platba tovaru pri osobnom odbere je možná v hotovosti alebo kartou.
 • Ako doklad o kúpe bude vystavená faktúra na firmu objednávateľa, bez ohľadu na to, koho objednávateľ poverí vyzdvihnutím tovaru.
 • Platba na účet je možná iba pre stálych zákazníkov, ktorí majú uhradené všetky predchádzajúce faktúry.

 

 • Pri nedodržaní termínu splatnosti faktúry bude zákazníkovi v budúcnosti umožnená platba iba v hotovosti.
 • V prípade, že došlo k nesplneniu platobnej povinnosti zo strany kupujúceho, predajca má právo odmietnuť vydanie ďalšieho tovaru kupujúcemu, pokiaľ ten nevyrovná všetky predchádzajúce záväzky voči predajcovi.
 • Tovar je možné zaplatiť aj vopred bankovým prevodom na účet predávajúceho, ako doklad bude vystavená zálohová faktúra. Tovar bude dodaný až po pripísaní platby na účet predávajúceho.
 • Tovar zostáva majetkom predávajúceho až do jeho úplného zaplatenia kupujúcim.

 

XII. ZÁRUKA

 Predávajúci ručí za:

 • požadovanú kvalitu a množstvo dodaných rastlín v čase predaja zákazníkovi
 • pravosť odrody.

Kupujúci je povinný si tovar pri prevzatí skontrolovať a prípadné vady na tovare reklamovať. Kupujúci je povinný skontrolovať najmä počet, kvalitu a zdravotný stav rastlín. Prevzatím tovaru prechádzajú na kupujúceho všetky záruky za kvalitu, množstvo a odrodovú pravosť rastlín.

 • Predávajúci neposkytuje záruku na rast živých rastlín.
 • Pokiaľ kupujúci trvá na dodaní rastlín v období mimo ich vegetačného obdobia (najmä na dodaní rastlín, ktoré sú vo fáze vegetačného pokoja), alebo na dodaní čerstvo zasadených a nezakorenených rastlín, dodávateľ neručí za ujateľnosť a rast týchto rastlín. Kupujúci na seba preberá všetku zodpovednosť a záruku za takéto rastliny.
 • Predávajúci nenesie zodpovednosť za ďalšie pestovanie rastlín kupujúcim, ani za prípadné škody, ktoré by mohli vzniknúť následným nesprávnym pestovaním rastlín alebo nesprávnou manipuláciou s nimi zo strany kupujúceho.
 • Reklamácie sa vybavujú podľa reklamačného poriadku.

XIII. BEZPEČNOSTNÉ PODMIENKY

Vo veľkoobchodných a výrobných priestoroch je z bezpečnostných dôvodov zákaz:

 • vstupu deťom mladším ako 12 rokov,
 • vstupu s domácimi zvieratami,
 • vstupu s detským kočíkom, so zdravotnými pomôckami (napr. s vozíkom, barlami a pod.),
 • fajčiť v celom areáli firmy,
 • trhať a konzumovať časti rastlín.

Predávajúci si vyhradzuje právo:

 • robiť obrazové záznamy celého areálu škôlky počas celého dňa,
 • uzavrieť firmu počas veľmi nepriaznivého počasia.

Na živých rastlinách (najmä kvitnúcich) sa môže vyskytovať hmyz, ako napr. včely, osy a čmeliaky. Ich výskyt je vo vonkajšom prostredí prirodzený. Pri ich bodnutí môžu u človeka nastať alergické reakcie. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za výskyt hmyzu na rastlinách v areáli firmy, ani za ich správanie.

XIV. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Kupujúci prehlasuje, že v zmysle zákona NR č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a doplnkov súhlasí, aby predávajúci, ktorým je spoločnosť Naturea, s.r.o., spracoval a uchovával jeho nižšie uvedené osobné údaje. Predávajúci ručí za to, že tieto údaje  nebudú poskytnuté tretím osobám, ani zneužité na iné účely. Výnimkou je poskytnutie fakturačných údajov pre zaúčtovanie faktúr účtovnou firmou. Kupujúci zodpovedá za správnosť, aktuálnosť a úplnosť poskytnutých osobných údajov. Kupujúci má právo skontrolovať svoje osobné údaje a požiadať o ich úpravu na odbernom mieste predávajúceho.  Predávajúci zhromažďuje nasledujúce osobné informácie:

 • Obchodný názov firmy, adresu sídla a prevádzky firmy, IČO, DIČ, IČ DPH, meno kontaktnej osoby, číslo telefónu, e-mailovú adresu.

Tieto údaje budú použité výlučne pre interné potreby predávajúceho, a to hlavne pri vystavení faktúry, kontaktovaní kupujúceho a pre obchodnú korešpondenciu vrátane obchodných ponúk.

XV. UKONČENIE REGISTRÁCIE ZÁKAZNÍKA

Registrácia zákazníka automaticky zaniká, ak za uplynulých 24 mesiacov neuskutočnil žiaden nákup. O zrušenie registrácie tiež môže zákazník požiadať písomne alebo osobne na odbernom mieste. V prípade ukončenia podnikateľskej činnosti, je registrovaný zákazník povinný túto skutočnosť ohlásiť predajcovi. Po ukončení registrácie predajca bezodkladne zlikviduje zhromaždené osobné údaje zákazníka. 

XVI. ZÁVER

Kupujúci svojou registráciou do veľkoobchodu potvrdzuje, že bol oboznámený s obchodnými podmienkami a súhlasí s nimi v plnom rozsahu. Predávajúci môže obchodné podmienky primerane pozmeniť, je však povinný túto skutočnosť kupujúcemu oznámiť. Pre tento účel postačuje zaslanie odkazu na upravené aktuálne znenie Obchodných podmienok na www.naturea.sk.

Tieto obchodné podmienky sú účinné od 01.01.2021.

 
 
 

Trvalková škôlka Veselé

Veľkoobchod

+421 948 837 835

Kontakt

 

 

 

 

 

Záhradné centrum, Piešťany

 

+421 948 684 528

 Kontakt

  facebook